Vad säger läroplanen?

LittleBits för åk 1 - 3, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

LittleBits för åk 1 - 3, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1 – 3 i ämnet teknik för LittleBits – programmera sensorer.

Förmågor

 • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om sensorteknik och programmering.
 • Undersökande av hur några vardagliga sensor- och programmeringsstyrda system är uppbyggda och fungerar, t ex inbrottslarm och gatubelysning.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkel sensorteknik.
 • Dokumentation i form av enkla skisser och fysiska modeller.
 • Några sensor- och programmeringslösningar i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
LittleBits för åk 4 - 6, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

LittleBits för åk 4 - 6, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnet teknik för LittleBits– programmera sensorer.

Förmågor

 • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och sensorteknik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t ex larm och belysning.
 • Hur sensor- och programmeringskomponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala kring sensorteknik och programmering.
 • Olika sätt att hushålla med energi kopplat till sensorteknik.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället baserat på sensorteknik och programmering. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika lösningar där sensorteknik och programmering används.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på sensor- och programmeringstekniska lösningar i vår vardag.
 • Eleven kan ge exempel på några delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar och utforma fysiska och digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser och modeller där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur sensorteknik förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
LittleBits för åk 7 - 9, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

LittleBits för åk 7 - 9, kopplingar till läroplanen (Lgr11)

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik för LittleBits – programmera sensorer.

Förmågor

 • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Programmerings- och sensortekniska lösningar kopplat till utbyte av information via till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Hur sensor- och programmeringsteknik samverkar i ett större system, till exempel transport och elektricitet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av programmering.
 • Dokumentation i form av skisser och ritningar samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån t ex ekologiska och sociala aspekter, exempelvis sensorteknik kopplat till olika funktionsförutsättningar.
 • Hur sensor- och programmeringslösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika sensor- och programmeringstekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven kan med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar där intentionen i arbetet till viss de är synliggjord.
 • Dessutom kan eleven föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Categories: Okategoriserade