Utbildning i STL i Kronobergs län september 2023 - maj 2024

Vad är STL?
STL, Skriva sig till lärande, är en forskningsbeprövad modell som sedan 2016 sprids via Sveriges Kommuner och Regioner. Modellen, som kan användas i samtliga ämnen och åldrar, utgår från framgångsfaktorer för lärande och hur digital teknik kan fungera som hävstång för att förstärka dessa. Sedan januari 2019 ger Sveriges Kommuner och Regioner möjlighet att hålla utbildningen lokalt i kommuner och regioner.
Om utbildningen
Utbildningen består av 9 träffar där deltagande pedagoger får lära sig mer om modellen samt ingå i pedagogiska diskussioner. Pedagogerna får fördjupa sig inom STL:s olika delar såsom språkutvecklande arbetssätt, cirkelmodellen och genrepedagogik, formativ återkoppling och bedömning. Mellan träffarna kommer pedagogerna att planera och genomföra lektioner samt analysera lektionernas utkomst i sin elevgrupp. Deltagarna ger även formativ återkoppling till varandra vilket ger ett strukturerat och professionellt kollegialt lärande. Förutom den enskilde pedagogens möjlighet att fördjupa sina kunskaper och utveckla sin undervisning ger upplägget att utbildningen hålls inom regionen även möjlighet för utbyte mellan skolor och kommuner. Ett sådant utbyte kan både inspirera och utveckla samt leda till större samsyn och likvärdighet. Träffarna har olika teman och följer strukturen som är framtagen av SKR men med lokala anpassningar till Kronobergs län. Utvecklingsledaren på AV-Media Region Kronoberg är lokalt ansvarig och är även kursledare tillsammans med en IT-pedagog och en lärare från länet. De håller i de nio träffarna. Utbildningen under läsåret 23/24 blir den sjätte omgången i Kronobergs län. Upplägget blir två fysiska träffar samt sju digitala träffar. Vi kommer att använda Google Classroom som plattform för att samarbeta och dela kursmaterial och Teams för att träffas digitalt.
Kostnad
Kostnaden för en plats är 6 000 kr och då ingår även fika vid de fysiska träffarna och kursmaterial. (När SKR erbjöd kursen nationellt före 2020 i Stockholm kostade den 7000 kr plus resor och logi.)

Lokalt ansvarig och kursledare: Tina Sundberg, Utvecklingsledare AV-Media Region Kronoberg

cirkeln

STL-cirkeln

Förutsättningar

Undervisning
För att kunna genomföra utbildningen behöver pedagogen undervisa i minst en elevgrupp. Totalt kommer deltagarna att göra 6 st analysmallar där de dokumenterar och analyserar sin undervisning. Önskvärt är såklart att de jobbar kontinuerligt med STL under hela utbildningen.
Tid och uppgifter
Deltagarna har obligatorisk närvaro på samtliga träffar. De behöver även tid att genomföra sina uppgifter tex planering och dokumentation i analysmallarna. De uppgifter som kommer genomföras mellan träffarna handlar om att planera, genomföra och efterarbeta sin undervisning på ett strukturerat sätt, det vill säga sådant som ingår i det ordinarie arbetet. Dock syftar utbildningen till att en förändring av andra ordningen ska ske där digitala verktyg integreras och denna förändring kan innebära att det tar tid. Vi uppmuntrar till att föra en dialog med deltagarna för att hitta en bra balans i deras vardag så att arbetet kring utbildningen kan genomföras med kvalitet. Om fler på er skola går utbildningen kan det vara en god idé att se till att de får lite gemensam tid där de kan ha pedagogiska diskussioner kring denna förändringsprocess och stötta varandra. Önskvärt är även att de, någon gång under läsåret, får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra kollegor.

Att arbeta med STL är något som tidigare deltagare har upplevt tar mycket tid. Genom att arbetsområden ofta blir större än vad de varit tidigare då fler moment ryms inom samma område behöver man även ge mer lektionstid till detta. Detta är viktigt att tänka på när man planerar. Enligt erfarenhet vet vi dock att tid också resulterar i kvalitet, vilket gör att reflektionerna kring de utökade arbetsområdena är att det även ger mer, både för elever och pedagoger och att det är värt den extra tid som läggs. Ett sätt att slippa stress kring innehåll om man undervisar i flera ämnen är att tänka ämnesövergripande eller att dela upp arbetsområden i mindre delar som man analyserar för sig. Utbildningen syftar just till att göra denna förändring!

Aktivt deltagande
Under utbildningens gång kommer deltagarna att ge kollegial återkoppling till varandra. Denna återkoppling är oerhört viktig för den egna utvecklingen. För att detta ska fungera är det viktigt att uppgifter genomförs i tid och att deltagarna planerar in tid för återkoppling. Träffarnas obligatoriska närvaro kräver ett aktivt deltagande i diskussioner och gruppuppgifter.

Anmälan

1 september är sista anmälningsdag. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Tider

Det är nio träffar fördelade under läsåret 2023/2024, fyra träffar under hösten och fem träffar under våren.

Följande tider gäller:

  • Måndag 18 september kl 14.00-17.00 Regionhuset, lokal Bolmen
  • Torsdag 12 oktober kl 14.00-17.00 digital träff
  • Onsdag 15 november kl 14.00-17.00 digital träff
  • Tisdag 12 december kl 14.00-17.00 digital träff
  • Måndag 15 januari kl 14.00-17.00 digital träff
  • Tisdag 13 februari kl 14.00-17.00 digital träff
  • Onsdag 20 mars kl 14.00-17.00 digital träff
  • Torsdag 25 april kl 14.00-17.00 digital träff
  • Tisdag 21 maj kl 14.00-17.00 Regionhuset, lokal Bolmen

Mer info

Här hittar du en kortfattad beskrivning av STL (Skriva sig till lärande)
I filmen berättar Frida Lindell från SKR om STL:

Har du frågor?

Hör av dig till Tina Sundberg
tina.sundberg@kronoberg.se
0470 -58 30 93
0708-69 49 32