Utbildning i STL i Kronobergs län

STL, Skriva sig till lärande, är en forskningsbeprövad modell som sedan 2016 sprids via Sveriges kommuner och regioner. Modellen, som kan användas i samtliga ämnen och åldrar, utgår från framgångsfaktorer för lärande och hur digital teknik kan fungera som hävstång för att förstärka dessa.

I en pilotomgång som Sveriges Kommuner och Regioner startade upp i januari 2019 gavs möjlighet till utbildningen bestående av 9 träffar där deltagande pedagoger fick lära sig mer om modellen samt ingå i pedagogiska diskussioner. Därefter har utbildningen återkommit varje läsår.

Nästa omgång startar den 8 september 2022. Anmälan är fortfarande öppen, men vi har begränsat antal platser. 

När STL används i undervisningen utgår man får cirkeln till höger när man planerar lektioner. Samtliga delar behöver alltid finnas med.

  1. Lgr 11 och de kunskapskrav som är direkt kopplade till elevers läs- och skrivutveckling. Målen presenteras för eleverna så att de vet vad de ska lära sig.
  2. Inspiration och kunskap kring hur de bästa förutsättningarna för elevers förförståelse skapas genom förinspelade filmer eller andra förberedande aktiviteter som underlättar för samtliga elever att lyckas med uppgiften.
  3. Texttyper och skrivstrategier där man arbetar med genrepedagogik och olika texttypers sammansättning och uppbyggnad. Tillsammans skriver man exempeltexter och eleverna erbjuds olika stödstrukturer såsom checklistor, matriser eller skrivmallar.
  4. Skrivprocessen - elever delar digitala dokument med varandra, samarbetar, skriver utkast och återkopplar digitalt till varandra i realtid. Skrivandet sker i par eller enskilt. Eleverna skriver ett utkast på sin text som de sedan kommer att få återkoppling på.
  5. Formativ bedömning och återkoppling elev till elev samt lärare till elev, samt slutlig publicering på digitala sajter för flera mottagare. Återkopplingen sker digitalt och finns öppen för alla för att eleverna ska kunna se vad de övriga i gruppen har skrivit, både i sina texter och i sina återkopplingar. Återkopplingen sker utifrån målen och eleverna har ofta någon stödstruktur som t.ex. checklistor eller början-meningar till hjälp.
  6. Bedömning - Slutlig bedömning av elevers lärande via analys av lärare. Lärare bedömer både den enskilda eleven men också gruppens prestation utifrån målet för att kunna planera nya arbetsområden.

 

cirkeln

STL-cirkeln

I utbildningen som ges via SKL arbetar lärare under ett läsår med att fördjupa sig inom de olika delarna i STL-cirkeln för att stärka sin undervisning och anamma modellens förhållningssätt. Lärarnas utmaning blir att under utbildningens gång nå en förändring av andra ordningen och förändra sin undervisning. Arbetet som pågår i klassrummet dokumenteras av lärarna och presenteras i analysmallar. Den första delen av analysmallen består av STL-cirkelns olika delar. De sista två delarna i analysmallen går ut på att analysera sin undervisning och reflektera kring hur lektionen/lektionsserien fungerade samt sätta nya mål för sin undervisning. Dessa analysmallar delas digitalt mellan deltagarna och varje deltagare har två “kritiska vänner” som går in och formativt återkopplar på ens analys. Denna form av professionellt kollegialt lärande, som fortgår under hela kursen, är baserad på tankarna från Helen Timperleys bok “Det professionella lärandets inneboende kraft”.