Sidan är under uppbyggnad!

kl 8.00-8.30

REGISTRERING

Registrering görs i gallerian i hus K2. Se karta över området här.

kl 8.30-9.40

INLEDNING & KEYNOTE FREDRIK AHLGREN

Generativ AI i Utbildning och Samhälle: Möjligheter, Utmaningar och Framtidsspaning (IKEA-salen i N-huset)

I denna föreläsning kommer Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitetet, att utforska generativ AI, dess tillämpning och inverkan på utbildning och samhället. Föreläsningen inleds med en historisk genomgång av maskininlärning och AI, följt av en utforskning av aktuella AI-verktyg och tekniker. Ahlgren kommer sedan att fokusera på generativ AIs inverkan på utbildningen, med särskild betoning på utmaningar kring plagiat och examinationer. I den andra delen av föreläsningen kommer Ahlgren att blicka mot framtiden, där han spekulerar om hur dessa verktyg kan förändra arbetsmarknaden och vårt sätt att arbeta. Han kommer att diskutera hur vi som samhälle kan anpassa oss till dessa teknikförändringar. Denna föreläsning kommer att ge en djupgående överblick över hur generativ AI formar och kommer att forma utbildning och arbetsliv.
Om Fredrik
Lektor, institutionen för Datavetenskap och Mediateknik. Linnéuniversitetet. Lärare inom mjukvaruteknik och forskar på tillämpad IoT (internet of things) samt tillämpningar inom ML/AI. Jag driver en pod tillsammans med Johan Leitet och Anders Bjarby, på temat AI i skolan (podden heter Teknik i Akademi). Vi har varit med och drivit skol och akademi-debatten i media och inom skolvärlden sedan introduktionen av ChatGPT och föreläser ganska mycket både internt och externt inom AI och undervisning samt användning på företag.

kl 9.40-10.15

FIKA OCH UTSTÄLLNING

(K-huset)

kl 10.15-10.45

KORT PRESENTATION

Binogis lärarhandledningar
Patrik Forsmark. Vi visar dig hur du kan ha nytta av Binogis lärarhandledningar, få inspiration och tips på lektionsupplägg. Målgrupp: Lärare åk 4-9, IM, gy/vux. Binogi är en av AV-Medias länslicenser.
Bingel - digital färdighetsträning
Pia Lindh från Sanoma Utbildning AB guidar dig genom Bingels digitala övärld. Bingel är digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna. Förutom ren färdighetsträning kan bingelövningarna användas till både repetition och för att ge utmaningar. Från lärarvyn har du full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå. Målgrupp: För dig som undervisar i Förskoleklass upp till år 6.

Digitala berättelser – Kreativt och roligt lärande
Ted Karlstrand. Creaza är ett digitalt berättandeverktyg som ger alla elever oavsett ålder, bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att presentera kunskap på ett kreativt och engagerande sätt. I Creaza kan elever och pedagoger enkelt skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor och presentationer. Målgrupp: Förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Creaza är en av AV-Medias länslicenser.
Digitalt skapande och programmering i skola och förskola
Magnus Wallenborg. från ABA Skol AB ger tips och idéer för digitalt skapande och programmering i skola och förskola.

Skolon
Write Detail Here
Måste alla bli programmerare?
Emma Nääs från Kodcentrum. Kodcentrum handlar om kaffet du dricker på morgonen, musikflödet i din mobil, appen där du bokar ditt träningspass, spelet där du bygger nya världar, möjligheten att betala med kort hos torghandlaren och tjänster där du gratis pratar med vänner och familj på andra sidan jordklotet. Vi ser en framtida värld där grundläggande programmeringskunskaper är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster. Genom att introducera barn och unga till programmering vill Kodcentrum inspirera och väcka ett intresse så att barn och unga kan bli aktiva producenter och inte bara passiva konsumenter av digitala tjänster, funktioner, spel och underhållning. Vår vision är en digital demokrati där alla som vill också aktivt kan producera medborgarnytta genom kunskap om programmering. Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet
Digitala verktyg som berikar och utvecklar undervisningen
Matilda Gäfvert, nätspridare från Högstorps skola i Växjö. Jag visar praktiska exempel och ger konkreta tips på hur jag arbetar i förskoleklass med digitala verktyg för att utveckla och berika undervisningen. Jag visar även hur bildstöd via digitala hjälpmedel kan bli en självklar del i undervisningen, för att se till att alla barn får goda förutsättningar att lyckas i skolan. Digitala verktyg är för mig ett komplement till undervisningen som gör att jag får entusiastiska elever som är engagerade och det bidrar till ett mångsidigt lärande. De exempel som jag visar går att anpassa för att passa både äldre och yngre elever. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids
Nätspridare 2
Write Detail Here

kl 11.00-12.00

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Lustfylld MIK i praktiken
Martin Törnros - Interaktiva rum. I denna föreläsning/miniworkshop kommer vi att undersöka hur man kan arbeta praktiskt och lustfyllt med MIK i såväl skola som bibliotek, t.ex. med digitala escape rooms och genom att nyttja nya trender såsom VR och AI. Vi tittar på hur MIK är i ständig rörelse och hur detta påverkar vår möjlighet att ta till oss och värdera information, samt hur man går tillväga för att anordna ett eget MIK-jam. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare.

MNH UF
Write Detail Here
Spel och spelifierat lärande i klassrummet
Felix Gyllenstig Serrao, Utvecklingsledare på Göteborgsregionen / Spelläraren. Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och kreativ. Föreläsningen kommer handla om varför spel har så stark dragningskraft och visa på praktiska exempel på hur man som pedagog kan använda spel i undervisningen. Genom att använda spelifiering och spel kan elever nå mål, visa på förmågor och pedagoger kan skapa ett lustfyllt lärande och ett inkluderande klassrum. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Styr förhållanden i ditt växthus med Micro:bit
Camilla Hallberg från Sagitta Pedagog AB. Med de inbyggda sensorerna i micro:bit (v2) kan man till exempel styra sitt micro:bit att tända en värmekälla när temperaturen blir för låg och släcka den när temperaturen blir för hög. Genom att koppla till ytterligare sensorer kan man styra fler parametrar, till exempel i ett växthus.

Under workshopen får du prova att programmera micro:bit och anslutna sensorer. Medtag dator, surfplatta eller telefon med internetanslutning eftersom vi programmerar i webbläsaren. Du får låna micro:bit och sensorer av oss. Målgrupp: åk 4-6 och 7-9.

Sex-åringars meningsskapande i kemi genom multimodal undervisning och skapande av digitala animationer OBS! kl 10.15-11.45
Marina Wernholm och Emelie Patron, Universitetslektorer  Linnéuniversitetet. Under föreläsningen kommer vi presentera hur lärare och förskollärare kan arbeta med en teoribaserad multimodal undervisning och skapande av digitala animationer för att främja yngre barns meningsskapande i kemi. Presentationen bygger på vår forskningsstudie där vi har använt oss av Design för Lärande som en teoretisk utgångspunkt. I samband med föreläsningen kommer vi hålla i en workshop där deltagarna får skapa egna digitala animationer inom naturvetenskap. Inga förkunskaper behövs för att delta i föreläsning eller workshop. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids. Val av detta pass innebär att du ej kan delta på en kort presentation kl 10.15.

Undervisning med och mot AI och vilseledande information
Thomas Nygren, Uppsala universitet. Vad krävs för att hantera den mängd av information som idag skapas med hjälp av AI? Hur kan undervisning på bästa sätt hjälpa elever att hantera missförstånd och lögner på nätet? I den här presentationen kommer särskilt fokus ligga på effektiva sätt för att stödja den digitala källkritiken, hur till exempel undervisning med fokus på ämneskunskaper, ny teknik, spel och digitala självtest kan få människor att bli bättre på att identifiera manipulativa strategier och använda nätets resurser för att bättre avgöra vad som är trovärdigt. Utifrån den senaste forskningen presenteras problem men också konstruktiva lösningar för en mer välinformerad digital värld. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning

STL/Skrivande sig till lärande på lågstadiet
Linea Tikkanen, Johanna Sundkvist och Maria Ljungberg (lärare). Praktiska exempel och tips från klassrum där vi arbetar med STL på lågstadiet. Vi visar digitala verktyg som kan användas i STL-cirkelns olika delar. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet

Inte bara att dra loopar! Digitala verktyg i musikundervisningen
Klas Mattiasson, Musiklärare, Linnéuniversitetet och Kungshögsskolan i Ljungby. Workshopen handlar om hur man kan använda digitala verktyg till att såväl skapa musik som att utveckla kunskaper i musikteori och instrumentspel. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet

Assisterande teknik: Vad säger forskningen idag?
Gunilla Almgren Bäck och Idor Svensson. Som ett resultat av 20 års studier har ett antal artiklar om assisterande teknik (AT) och läs- och skrivsvårigheter publicerats vid Linnéuniversitetet. Syftet med studierna har varit att undersöka AT:s betydelse för förmågan att ta till sig och producera text för elever och studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ett ytterligare syfte är att undersöka om tekniken kan stärka motivationen för skolarbete och självförståelse. Vidare att få en djupare förståelse för speciallärares och elevers erfarenheter i samband med användningen av läs- och skrivteknik, t.ex. genomfördes nyligen en uppföljande intervjuundersökning fem år efter interventionen med elever inom grundskolan och gymnasiet. Elevernas erfarenheter pekar på faktorer på både organisations- grupp- och individnivå som har påverkat fortsatt användning av tekniken. Studien har därför betydelse för att utveckla skolans AT stöd berikad med elevernas synpunkter.

Ett övergripande mål med forskningen är att optimera möjligheterna för elever med dyslexi att kunna genomföra skolarbetet på så lika villkor som möjligt. Därför undersöks om AT kan vara ett komplement eller ett alternativ för elever som inte svarar på traditionell läs- och skrivträning. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare

Marcelo
Write Detail Here
Koda utan dator (åk 1-6)
Emma Nääs från Kodcentrum. Programmering handlar inte bara om att skriva kod utan även om att lösa problem. Att öva sig i datalogiskt tänkande handlar om att försöka lösa problem på ett sätt som liknar hur en dator skulle göra. Att tänka datalogiskt är något du behöver för att kunna ge instruktioner till en dator – alltså att programmera! Datalogiskt tänkande kan till exempel också vara att skapa algoritmer, mönsterigenkänningsteknik eller kritiskt tänkande. Workshopen handlar om hur vi kan introducera datalogiskt tänkande för elever utan att använda datorer. Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet.
Elevers skrivande och lärares bedömning
Lena Andersson, lärare i svenska/ bild, förstelärare Pär Lagerkvistskolan. Lena visar olika typer av elevexempel vad det gäller skrivande i utvärderande syfte, men även hur lärare kan återkoppla till elevers kunskaper. Målgrupp: Högstadiet

 

 

 

kl 12.00-13.15

LUNCH OCH UTSTÄLLNING

Observera att det finns möjlighet att delta på en kort presentation redan kl 12.45 om du vill!

kl 12.45 (15-20 min)

LUNCHPRESENTATION

Binogis lärarhandledningar
Patrik Forsmark. Vi visar dig hur du kan ha nytta av Binogis lärarhandledningar, få inspiration och tips på lektionsupplägg. Målgrupp: Lärare åk 4-9, IM, gy/vux. Binogi är en av AV-Medias länslicenser.
Bingel - digital färdighetsträning
Pia Lindh från Sanoma Utbildning AB guidar dig genom Bingels digitala övärld. Bingel är digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna. Förutom ren färdighetsträning kan bingelövningarna användas till både repetition och för att ge utmaningar. Från lärarvyn har du full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå. Målgrupp: För dig som undervisar i Förskoleklass upp till år 6.

Digitala berättelser – Kreativt och roligt lärande
Ted Karlstrand. Creaza är ett digitalt berättandeverktyg som ger alla elever oavsett ålder, bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att presentera kunskap på ett kreativt och engagerande sätt. I Creaza kan elever och pedagoger enkelt skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor och presentationer. Målgrupp: Förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Creaza är en av AV-Medias länslicenser.
Digitalt skapande och programmering i skola och förskola
Magnus Wallenborg. från ABA Skol AB ger tips och idéer för digitalt skapande och programmering i skola och förskola.

Skolon
Write Detail Here
Matematikutveckling med Magma
Sofie Herbertson. Utnyttja digitaliseringen på ett meningsfullt sätt. Denna workshop visar hur vi kan förenkla forskningsbaserade arbetssätt i klassrummen, arbetslagen och ledningsgruppen.

kl 13.15-14.15

KEYNOTE MATTIAS BEIJMO

Så manipuleras barn och unga av techjättarna (IKEA-salen i N-huset)

Sociala plattformar som TikTok, Instagram och Snapchat definierar våra barns syn på världen, samhället och mellanmänskliga relationer. Techföretagen skräddarsyr och manipulerar baserat genom att i hemlighet övervaka barnens liv, och designar medvetet sina tjänster för att de ska vara beroendeframkallande. Nya AI-innovationer förändrar förutsättningarna för skola, arbete och demokratin. Samtidigt jämnar internet ut ojämlikheter i samhället och ger barn och unga tillgång till verktyg som förändrar deras liv till det bättre. Och i en del länder är de sociala medierna en förutsättning för uppror mot diktaturer. Hur hjälper vi våra barn - och oss själva - att navigera i en teknisk utveckling som rasar vidare i ständigt ökande hastighet?
Om Mattias
Internetanalytiker och techskribent, frilans. Har arbetat med internetmediet sedan 1995. Under 20 av dessa år med analys och strategi. Numera skriver jag och talar om hur vi ska få ihop digitaliseringen med samhället och människans villkor.

kl 14.15-14.45

FIKA OCH UTSTÄLLNING

kl 14.45-15.45

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Undervisning med och mot AI och vilseledande information
Thomas Nygren, Uppsala universitet. Vad krävs för att hantera den mängd av information som idag skapas med hjälp av AI? Hur kan undervisning på bästa sätt hjälpa elever att hantera missförstånd och lögner på nätet? I den här presentationen kommer särskilt fokus ligga på effektiva sätt för att stödja den digitala källkritiken, hur till exempel undervisning med fokus på ämneskunskaper, ny teknik, spel och digitala självtest kan få människor att bli bättre på att identifiera manipulativa strategier och använda nätets resurser för att bättre avgöra vad som är trovärdigt. Utifrån den senaste forskningen presenteras problem men också konstruktiva lösningar för en mer välinformerad digital värld. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning

Digitalisering i skolan - Att utveckla digitala kompetenser hos lärare först är nyckeln
Italo Masiello, Professor, Linnéuniversitetet. Målet med projektet har varit att förändra lärares utbildningspraktik och förbättra elevers skolresultat. Detta ska ske med hjälp av systematisk kompetensutveckling, datainformerade besluts- och analysstöd och ett nära samarbete med lärare och skolledare samt leverantörer. I projektet har vi nu samlat en del resultat som vi kommer dela med oss genom en dialog med lärarna engagerade i projektet. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare

Lustfylld MIK i praktiken
Martin Törnros - Interaktiva rum. I denna föreläsning/miniworkshop kommer vi att undersöka hur man kan arbeta praktiskt och lustfyllt med MIK i såväl skola som bibliotek, t.ex. med digitala escape rooms och genom att nyttja nya trender såsom VR och AI. Vi tittar på hur MIK är i ständig rörelse och hur detta påverkar vår möjlighet att ta till oss och värdera information, samt hur man går tillväga för att anordna ett eget MIK-jam. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare

Assisterande teknik som en naturlig del i undervisningen
Peter Skov-Pedersen, IKT-pedagog i Älmhults kommun. Assisterande teknik betraktas ofta som något som främst ska användas av elever med särskilda behov eller som en extra anpassning i klassrummet. Ibland ses det även som något som ligger utanför lärarens ansvarsområde och istället något som exempelvis speciallärare eller IKT-pedagoger bör ta hand om och lära ut till eleverna. Tyvärr läggs alltför ofta ett stort ansvar på eleverna själva när det kommer till att hantera dessa verktyg, samtidigt som lärarna kanske inte har tillräcklig kunskap om dem. Varför är det så och hur kan tankesättet förändras? Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning

Digital läsning
Jennie Edvardsson titel. Om... Målgrupp:

MNH + UF
Namn titel. Om... Målgrupp:

Skapa innovationer för förnybar energi med LEGO® SPIKE Prime
Richard Duncan från Lekolar AB Skapa en solcellsmotor, ett vindkraftverk eller en vattenturbin med teknik-Lego och använd programmeringen för att styra och reglera konstruktionen. Varje deltagare arbetar i par om 2 med ett Lego-set. Genom att skapa en prototyp med teknik-Lego som kan programmeras och inhämta data genom sensorer som styr smarta konstruktioner kan vi ge eleverna förståelse för hur vi löser väldens energiproblem. Målgrupp: Primärt för åk 4-9 men den fungerar utan problem för åk 1-3 också.

Matematikutveckling med Magma
Sofie Herbertson. Utnyttja digitaliseringen på ett meningsfullt sätt. Denna workshop visar hur vi kan förenkla forskningsbaserade arbetssätt i klassrummen, arbetslagen och ledningsgruppen.

Styr- och reglerteknik med PASCOs växthuskit
Camilla Hallberg från Sagitta Pedagog AB. Genom att mäta ljus, temperatur och fuktighet kan man styra belysning, ventilation och vattentillförsel i växthuset. Vilka värden som ska styra de olika funktionerna anges genom blockprogrammering i PASCOs programvara SPARKvue.

Under workshopen får du prova på att mäta med trådlösa sensorer och göra enkla programmeringar utifrån mätningarna. Du får låna sensorer av oss men det är bra om du har med egen dator, surfplatta eller mobil med SPARKvue nedladdat. SPARKvue hittar du i din appbutik (gratis) eller från www.sagitta.se/ (Free trial 60 dagar). Målgrupp: åk 7-9 och Gy.

Koda utan dator (åk 4-9)
Emma Nääs från Kodcentrum. Programmering handlar inte bara om att skriva kod utan även om att lösa problem. Att öva sig i datalogiskt tänkande handlar om att försöka lösa problem på ett sätt som liknar hur en dator skulle göra. Att tänka datalogiskt är något du behöver för att kunna ge instruktioner till en dator – alltså att programmera! Datalogiskt tänkande kan till exempel också vara att skapa algoritmer, mönsterigenkänningsteknik eller kritiskt tänkande. Workshopen handlar om hur vi kan introducera datalogiskt tänkande för elever utan att använda datorer. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet.