Make IT happen var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka digital kompetens i Kronobergs läns skolor, med avseende framförallt på programmering.

Projektet gav lärare möjlighet att utveckla intentionerna i läroplan och kursplaner i grundskolan genom kompetenshöjande aktiviteter i samtliga kommuner. Make it happen pågick från januari 2018 till 31 dec 2019.

♦ Ge alla elever ökad kunskap om programmering och om programmeringens betydelse för samhällsutveckling, entreprenörskap och teknikutveckling.

♦ Öka andelen sökande elever till IT-intensiva utbildningar på gymnasiet exempelvis teknik-, el o energi-programmen. Ändra ungdomars attityder till programmering, öka intresset hos flickor.

♦ Öka antalet lärare som utnyttjar möjligheterna med programmering i undervisningen.

♦ Fördjupar förståelse och användning av programmering i klassrummet.

♦ Lärarna implementerar genusperspektivet i undervisningen med avseende på IT och programmering.

♦ Ökar deltagande elevers intresse för teknik i allmänhet och programmering i synnerhet.

♦ AV-Media Region Kronoberg

♦ Kommunerna i länet

♦ Linnéuniversitetet

♦ Vid behov: programmerare från näringslivet

♦ Tekniska muséet